PŘIHLÁŠKA na kurz - DĚTSKÝ AEROBIC A ZUMBA ¨

„S RADOSTÍ A S ÚSMĚVEM, CVIČENÍ SI UŽIJEM“

I. pololetí 2012/2013, SOKOLOVNA VINOŘ

- čtvrtek 15.30 – 16:20 pro děti 6-9 let

¨ středa 16:30 – 17.20 pro děti 10-14 let

!(zakroužkujte prosím do jaké skupiny bude vaše dítě chodit)!

 

 

Kontakt: Lucie Burdová, tel. 607 661 196, email: primazumba@gmail.com, www.primazumba.cz

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte, datum narození

 

........................................................................................................................................

 

Doplňující informace: zdravotní omezení, alergie, speciální výživa, léky, apod.

 

........................................................................................................................................

 

Rodiče/zákonný zástupce (jméno a příjmení)

 

........................................................................................................................................

 

Adresa

 

........................................................................................................................................

 

Kontaktní telefon a e-mail na rodiče/zákonného zástupce (prosím, čitelně)

 

........................................................................................................................................

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem řádně vyplnil-a přihlášku. Dále prohlašuji, že beru na vědomí a souhlasím s níže uvedenými pravidly.

- Pokud má Vaše dítě jakékoliv zdravotní či psychické omezení, neprodleně o tom informujte instruktora.

- Před zahájením a po skončení kroužku za své děti zodpovídá doprovod starší 18 let.

- Všichni účastníci kroužku budou mít sportovní oblečení (tepláky/legíny či sukýnku a tričko, sportovní obuv, láhev s pitím, ručníček).

- Všichni účastníci kroužku jsou povinni dodržovat pokynů instruktora a dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví po celou dobu probíhání kroužku.

- Instruktor nedoporučuje nosit s sebou cenné věci a větší obnos peněz, za tyto věci nepřebírá instruktor zodpovědnost.

- Rodiče (zákonný zástupce) svým podpisem dávají souhlas s fotografováním účastníků dětského kroužku a případným vyvěšením fotografií na nástěnkách nebo webových stránkách za účelem prezentace kroužku.

- Rodiče (zákonný zástupce) svým podpisem potvrzují správnost uvedených údajů na přihlášce a dávají tímto souhlas, aby v ní uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

  • Cena kurzu za I. pololetí: 20.9. 2012 - 31.1. 2013 - 1200 Kč

 

 

 

V..................................dne..........................     

 

 

............................................................

Podpis rodiče (zákonného zástupce)